ഊഊ㰡䑏䍔奐䔠桴浬㸍਼桴浬慮朽≥渢⁤楲㴢汴爢㸍਼桥慤㸍ਠ†‼浥瑡⁣桡牳整㴢畴昭㠢㸍ਠ†‼浥瑡慭攽≶楥睰潲琢⁣潮瑥湴㴢睩摴栽摥癩捥⵷楤瑨Ⱐ楮楴楡氭獣慬攽ㄢ㸍਍਍਍਼瑩瑬放䵩湩ⵄ䥍䴠偡牴⁃慴慬潧㰯瑩瑬放ഊ㱭整愠湡浥㴢步祷潲摳∠捯湴敮琽∢ 㸍਼浥瑡慭攽≤敳捲楰瑩潮∠捯湴敮琽∢ 㸍਍਍਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机瑩瑬攢⁣潮瑥湴㴢∠⼾ഊ㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来∠捯湴敮琽∢ 㸍਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机摥獣物灴楯渢⁣潮瑥湴㴢∠⼾ഊ㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩵牬∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡津㈰浯摵汥猯浩湩┲つ業洯灡牴┲っ慴慬潧∠⼾ഊ††㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁳楺敳㴢㔷砵㜢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽡灰汥⵩捯渭㔷砵㜮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢慰灬攭瑯畣栭楣潮∠獩穥猽∶へ㘰∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港慰灬攭楣潮ⴶへ㘰⹰湧∾ഊ††㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁳楺敳㴢㜲砷㈢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽡灰汥⵩捯渭㜲砷㈮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢慰灬攭瑯畣栭楣潮∠獩穥猽∷㙸㜶∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港慰灬攭楣潮ⴷ㙸㜶⹰湧∾ഊ††㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁳楺敳㴢ㄱ㑸ㄱ㐢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽡灰汥⵩捯渭ㄱ㑸ㄱ㐮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢慰灬攭瑯畣栭楣潮∠獩穥猽∱㈰砱㈰∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港慰灬攭楣潮ⴱ㈰砱㈰⹰湧∾ഊ††㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁳楺敳㴢ㄴ㑸ㄴ㐢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽡灰汥⵩捯渭ㄴ㑸ㄴ㐮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢慰灬攭瑯畣栭楣潮∠獩穥猽∱㔲砱㔲∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港慰灬攭楣潮ⴱ㔲砱㔲⹰湧∾ഊ††㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁳楺敳㴢ㄸへㄸ〢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽡灰汥⵩捯渭ㄸへㄸ〮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢楣潮∠瑹灥㴢業慧支灮朢⁳楺敳㴢㌲砳㈢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽦慶楣潮ⴳ㉸㌲⹰湧∾ഊ††㱬楮欠牥氽≩捯渢⁴祰攽≩浡来⽰湧∠獩穥猽∱㙸ㄶ∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港晡癩捯渭ㄶ砱㘮灮朢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢浡湩晥獴∠桲敦㴢⽭楣牯港業慧敳⽧汯扡氯晡癩捯港浡湩晥獴⹪獯渢㸍ਠ†‼汩湫⁲敬㴢浡獫⵩捯渢⁨牥昽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽳慦慲椭灩湮敤⵴慢⹳癧∠捯汯爽∣〰㜷挸∾ഊ††㱭整愠湡浥㴢浳慰灬楣慴楯渭呩汥䍯汯爢⁣潮瑥湴㴢⌰〷㝣㠢㸍ਠ†‼浥瑡慭攽≭獡灰汩捡瑩潮ⵔ楬敉浡来∠捯湴敮琽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽭猭楣潮ⴱ㐴砱㐴⹰湧∾ഊ††㱭整愠湡浥㴢浳慰灬楣慴楯渭捯湦楧∠捯湴敮琽∯浩捲潮⽩浡来猯杬潢慬⽦慶楣潮⽢牯睳敲捯湦楧⹸浬∾ഊ††㱭整愠湡浥㴢瑨敭攭捯汯爢⁣潮瑥湴㴢⍦晦晦昢㸍਍ਠ†‼汩湫⁨牥昽✯䵩捲潮⽓瑹汥猯卨慲敤⽓桡牥搭攸晣慦㜵ㅡ⹭楮⹣獳✠牥氽❳瑹汥獨敥琧 㸍ਠ†‼汩湫⁨牥昽✯䵩捲潮⽓瑹汥猯䙯畮摡瑩潮ⵣ捦晢㔴㠸昮浩渮捳猧⁲敬㴧獴祬敳桥整✠⼾ഊ††㱬楮欠桲敦㴧⽍楣牯港却祬敳⽇汯扡氯䝬潢慬ⵢ㔷慡㐵晤㌮浩渮捳猧⁲敬㴧獴祬敳桥整✠⼾ഊ††ഊ††ഊ††ഊഊ††ഊഊ††††㱳捲楰琾ഊ††††††癡爠摩杩瑡汄慴慌慹敲㴠孻≰慧攢㩻≳楴敓散瑩潮∺≐牯摵捴猢Ⱒ獩瑥卵打散瑩潮∺≄剁䴠䵯摵汥猢Ⱒ灡来乡浥∺≍楮椭䑉䵍⁐慲琠䍡瑡汯朢Ⱒ獢產㨢䍎䉕≽Ⱒ畳敲∺笢慵瑨却慴攢㨢杵敳琢Ⱒ數灥物敮捥∺≤敳歴潰≽Ⱒ灲潤畣琢㩻≣慴敧潲礢㨢䑒䅍⁍潤畬敳∬≳畢捡瑥杯特∺≍楮椭䑉䵍∬≮慭攢㨢∬≳歵∺∢紬≡牴楣汥∺湵汬絝ഊ††††㰯獣物灴㸍਍ਠ†‍਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾ഊ⡦畮捴楯渨眬搬猬氬椩筷孬崽睛汝籼孝㭷孬崮灵獨⡻❧瑭⹳瑡牴✺ഊ湥眠䑡瑥⠩⹧整呩浥⠩ⱥ癥湴㨧杴洮橳❽⤻癡爠昽搮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⡳⥛そⰍ੪㵤⹣牥慴故汥浥湴⡳⤬摬㵬ℽ❤慴慌慹敲✿✦氽✫氺✧㭪⹡獹湣㵴牵攻樮獲挽ഊ✯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴洮橳㽩搽✫椫摬㭦⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡪ⱦ⤻ഊ紩⡷楮摯眬摯捵浥湴Ⱗ獣物灴✬❤楧楴慬䑡瑡䱡祥爧Ⱗ䝔䴭㕋匸圵㌧⤻ഊ㰯獣物灴㸍਼獣物灴⁳牣㴢⼯慳獥瑳⹡摯扥摴洮捯洯污畮捨ⵅ乤ㄲ㐳㜸㡤搴ㄴ慢㐹づっ〲㝤ㄴ戳挸〮浩渮橳∠慳祮挾㰯獣物灴㸍਼⽨敡搾ഊ㱢潤礠摡瑡⵭潤慬ⵡ灩㴢⽡灩⽳楴散潲支摡瑡浯摡氯牥摩牥捴瑯浯摡氿∠摡瑡⵬潧楮ⵡ灩㴢⽡灩⽳楴散潲支汯杩港汯杩湵獥爢⁤慴愭潵瑤慴敤扲潷獥爽≏畴摡瑥搠扲潷獥爠摥瑥捴敤⸠坥⁲散潭浥湤⁵灤慴楮朠祯畲⁢牯睳敲⁴漠業灲潶攠祯畲⁥硰敲楥湣攠潮楣牯渮捯洮∾ഊ††ഊ㱮潳捲楰琾㱩晲慭攠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯湳⹨瑭氿楤㵇呍ⴵ䭓㡗㔳∠桥楧桴㴢〢⁷楤瑨㴢〢⁳瑹汥㴢摩獰污示湯湥㭶楳楢楬楴示桩摤敮∾㰯楦牡浥㸼⽮潳捲楰琾ഊ††ഊഊഊഊഊ㱨敡摥爠楤㴢獩瑥⵨敡摥爢‾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴱ敤極洭㘠獭慬氭㘠污牧攭潲摥爭ㄠ浥摩畭ⵯ牤敲ⴲ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴲ∾ഊ††††††㱤楶⁩搽≳楴攭汯杯∾ഊ††††††††㱡⁨牥昽∯∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵶慬略㴢䵩捲潮潧漢⁤慴愭獥捴楯渽≈敡摥爢㸍ਠ†††††††††‼業朠獲挽∯浩捲潮⽩浡来猯浥条浥湵⽍楣牯渭汯杯彷桩瑥⹳癧∠⼾ഊ††††††††㰯愾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴷ敤極洭㌠獭慬氭㌠污牧攭潲摥爭㈠浥摩畭ⵯ牤敲ⴱ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴱ∾ഊ††††††††㱤楶⁩搽≮慶⵭敮甭摲慷敲∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢桡浢畲来爢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≨慭扵牧敲⵷牡灰敲∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢栭扡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≨ⵢ慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢栭扡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‍਍਼畬⁩搽≭慩渭湡瘢⁣污獳㴢∾ഊ††††㱬椠捬慳猽≮慶⵬楮欠•㸍ਠ†††††††‼獰慮㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猢⁤慴愭癡汵攽≐牯摵捴猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾偲潤畣瑳㰯愾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵲潷⁴慢⵲潷∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭瑡扳⵭潢楬攢㸍਍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵴慢⁳畢⵮慶⵬楮欠汥晴ⵡ牲潷⁡捴楶攢⁤慴愭湡瘭瑡戽≁㔸䑁㄰㜹㡂〴䉄䌹䄶㥅䔴㑄㑆㐷㔲䘢㸍ਠ†††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑡戭湡浥∾偲潤畣瑳㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵴慢⁳畢⵮慶⵬楮欠物杨琭慲牯眢⁤慴愭湡瘭瑡戽∱䐷㝄㙆㥄㕄㜴䘳ㅁ㘳㥃㈴㥆㜱䌰䍄㐢㸍ਠ†††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑡戭湡浥∾偡牴⁃慴慬潧猼⽳灡渾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭瑡扳∾ഊഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭瑡戠獵戭湡瘭汩湫⁡捴楶攢⁤慴愭湡瘭瑡戽≁㔸䑁㄰㜹㡂〴䉄䌹䄶㥅䔴㑄㑆㐷㔲䘢㸍਍਍਼獰慮⁣污獳㴢瑡戭湡浥⁤敳歴潰ⵯ湬礢㹐牯摵捴猼⽳灡渾ഊ㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭瑡戭捯湴敮琠∠摡瑡⵮慶⵴慢㴢䄵㡄䄱〷㤸䈰㑂䑃㥁㘹䕅㐴䐴䘴㜵㉆∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹍敭潲礼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭∠摡瑡⵶慬略㴢䑒䅍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄剁䴼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳∠摡瑡⵶慬略㴢䑒䅍⁍潤畬敳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄剁䴠䵯摵汥猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯杲慰桩捳⵭敭潲礢⁤慴愭癡汵攽≇牡灨楣猠䵥浯特∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹇牡灨楣猠䵥浯特㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭慮慧敤⵮慮搢⁤慴愭癡汵攽≍慮慧敤⁎䅎䐢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䵡湡来搠乁乄㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猢⁤慴愭癡汵攽≍畬瑩捨楰⁐慣歡来猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䵵汴楣桩瀠偡捫慧敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栢⁤慴愭癡汵攽≎䅎䐠䙬慳栢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乁乄⁆污獨㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮潲ⵦ污獨∠摡瑡⵶慬略㴢乏删䙬慳栢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乏删䙬慳格⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾却潲慧攼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浥浯特ⵣ慲摳∠摡瑡⵶慬略㴢䵥浯特⁃慲摳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍敭潲礠䍡牤猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳∠摡瑡⵶慬略㴢卯汩搠却慴攠䑲楶敳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓潬楤⁓瑡瑥⁄物癥猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䅤癡湣敤⁓潬畴楯湳㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽡摶慮捥搭獯汵瑩潮猯㍤⵸灯楮琭瑥捨湯汯杹∠摡瑡⵶慬略㴢㍄⁘偯楮琠呥捨湯汯杹∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㸳䐠塐潩湴⁔散桮潬潧礼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯慤癡湣敤⵳潬畴楯湳⽡摶慮捥搭捯浰畴楮札獯汵瑩潮猢⁤慴愭癡汵攽≁摶慮捥搠䍯浰畴楮朠卯汵瑩潮猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䅤癡湣敤⁃潭灵瑩湧⁓潬畴楯湳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽡摶慮捥搭獯汵瑩潮猯慵瑨敮瑡∠摡瑡⵶慬略㴢䅵瑨敮瑡⁓散畲楴礠卯汵瑩潮∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹁畴桥湴愠卥捵物瑹⁓潬畴楯渼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍਍ਠ†††‍਍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††ഊ㱤楶⁣污獳㴢晥慴畲敤⵬楮欠∾ഊ††††††㱨㐾䝄䑒㘠䵥浯特㰯栴㸍ਠ†‼瀠捬慳猽≳畢⵮慶⵰∠㸍ਠ†††⁏物杩湡汬礠摥獩杮敤⁦潲⁧牡灨楣猠灲潣敳獩湧Ⱐ䝄䑒㘠楳⁡⁨楧栭灥牦潲浡湣攠浥浯特⁳潬畴楯渠瑨慴⁤敬楶敲猠晡獴敲⁤慴愠灡捫整⁰牯捥獳楮朠慮搠扵晦敲楮朠癩愠㌲⁄关⁰敲⁣潭灯湥湴⁡湤⁤慴愠牡瑥猠異⁴漠ㄶ⁇戯献⁔桡瓢肙猠㍘⁴漠㑘⁴桥⁥晦散瑩癥⁢慮摷楤瑨⁣潭灡牥搠瑯⁄䑒㐠慮搠䱐䑄刴⁤敶楣敳⸍ਠ†‼⽰㸍ਠ†‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯杲慰桩捳⵭敭潲礯杤摲㘢⁡物愭污扥氽≏物杩湡汬礠摥獩杮敤⁦潲⁧牡灨楣猠灲潣敳獩湧Ⱐ䝄䑒㘠楳⁡⁨楧栭灥牦潲浡湣攠浥浯特⁳潬畴楯渠瑨慴⁤敬楶敲猠晡獴敲⁤慴愠灡捫整⁰牯捥獳楮朠慮搠扵晦敲楮朠癩愠㌲⁄关⁰敲⁣潭灯湥湴⁡湤⁤慴愠牡瑥猠異⁴漠ㄶ⁇戯献⁔桡瓢肙猠㍘⁴漠㑘⁴桥⁥晦散瑩癥⁢慮摷楤瑨⁣潭灡牥搠瑯⁄䑒㐠慮搠䱐䑄刴⁤敶楣敳⸢⁤慴愭癡汵攽≌敡牮潲攢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䵥条䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渠獥捯湤慲礭扬略∠瑡牧整㴢籃畳瑯洢㹌敡牮潲攼⽡㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵴慢⁳畢⵮慶⵬楮欠∠摡瑡⵮慶⵴慢㴢ㅄ㜷䐶䘹䐵䐷㑆㌱䄶㌹䌲㐹䘷ㅃぃ䐴∾ഊഊഊ㱳灡渠捬慳猽≴慢⵮慭攠摥獫瑯瀭潮汹∾偡牴⁃慴慬潧猼⽳灡渾ഊ㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭瑡戭捯湴敮琠湡瘭捡瑡汯札瑡扳•⁤慴愭湡瘭瑡戽∱䐷㝄㙆㥄㕄㜴䘳ㅁ㘳㥃㈴㥆㜱䌰䍄㐢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≧物搭砢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㈢㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≭敧慭敮甭捡瑡汯札瑡扳∾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䑒䅍∾ഊ††††††††††††䑒䅍ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䑒䅍⁍潤畬敳∾ഊ††††††††††††䑒䅍⁍潤畬敳ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䝲慰桩捳⁍敭潲礢㸍ਠ†††††††††††⁇牡灨楣猠䵥浯特ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䵡湡来搠乁乄∾ഊ††††††††††††䵡湡来搠乁乄ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢乁乄⁆污獨∾ഊ††††††††††††乁乄⁆污獨ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢乏删䙬慳栢㸍ਠ†††††††††††⁎佒⁆污獨ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䵵汴楣桩瀠偡捫慧敳∾ഊ††††††††††††䵵汴楣桩瀠偡捫慧敳ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢却潲慧攢㸍ਠ†††††††††††⁓瑯牡来ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢捡瑡汯札瑡戠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䅲捨楶攢㸍ਠ†††††††††††⁁牣桩癥ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴱ〢㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣慴慬潧⵴慢ⵣ潮瑥湴∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢捨潯獥ⵣ慴慬潧⵨敡摥爢㸍ਠ†††††††††‼栵㹃桯潳攠愠捡瑡汯朼⽨㔾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䑒䅍∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹄剁䴼⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲㐭獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䑄刴⁓䑒䅍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄䑒㐠卄剁䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲㌭獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䑄刳⁓䑒䅍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄䑒㌠卄剁䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲㈭獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䑄刲⁓䑒䅍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄䑒㈠卄剁䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲⵳摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≄䑒⁓䑒䅍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄䑒⁓䑒䅍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢卄剁䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾卄剁䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽲汤牡洭浥浯特⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≒䱄剁䴠䵥浯特∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹒䱄剁䴠䵥浯特㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯汰摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≌偄剁䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䱐䑒䅍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䑒䅍⁍潤畬敳∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹄剁䴠䵯摵汥猼⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽬牤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䱒䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹌剄䥍䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽭楮椭摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≍楮椭䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍楮椭䑉䵍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯湶摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≎噄䥍䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乖䑉䵍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯牤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢剄䥍䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾剄䥍䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽳潤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢协䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓佄䥍䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽳潲摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≓佒䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓佒䑉䵍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯畤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢啄䥍䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾啄䥍䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽶汰⵭楮椭摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≖䱐⁍楮椭䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹖䱐⁍楮椭䑉䵍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯癬瀭牤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢噌倠剄䥍䴢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾噌倠剄䥍䴼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽶汰⵵摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≖䱐⁕䑉䵍∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹖䱐⁕䑉䵍㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䝲慰桩捳⁍敭潲礢㸍ਠ†††††††††††‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥⁨楤攭摥獫瑯瀢㸍ਠ†††††††††††††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䝲慰桩捳⁍敭潲礼⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯杲慰桩捳⵭敭潲礯杤摲㘯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䝄䑒㘢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䝄䑒㘼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯杲慰桩捳⵭敭潲礯杤摲㕸⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≇䑄刵堢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䝄䑒㕘㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽧牡灨楣猭浥浯特⽧摤爵⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≇䑄刵∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹇䑄刵㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢䵡湡来搠乁乄∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹍慮慧敤⁎䅎䐼⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽥浭振灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢攭䵍䌢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾攭䵍䌼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽥浢敤摥搭畳戯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䕭扥摤敤⁕卂∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹅浢敤摥搠啓䈼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽵湩癥牳慬ⵦ污獨⵳瑯牡来⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≕湩癥牳慬⁆污獨⁓瑯牡来∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹕湩癥牳慬⁆污獨⁓瑯牡来㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢乁乄⁆污獨∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹎䅎䐠䙬慳格⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湡湤ⵦ污獨⼳搭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽∳䐠乁乄∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㸳䐠乁乄㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯瑬挭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≔䱃⁎䅎䐢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾呌䌠乁乄㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯浬挭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≍䱃⁎䅎䐢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䵌䌠乁乄㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯獬挭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≓䱃⁎䅎䐢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾卌䌠乁乄㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∠摡瑡ⵣ慴⵬楮歧牯異㴢乏删䙬慳栢㸍ਠ†††††††††††‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥⁨楤攭摥獫瑯瀢㸍ਠ†††††††††††††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾乏删䙬慳格⽨㐾ഊ††††††††††††㰯愾ഊ††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯灡牡汬敬⵮潲ⵦ污獨⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≐慲慬汥氠乏删䙬慳栢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾偡牡汬敬⁎佒⁆污獨㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮潲ⵦ污獨⽳敲楡氭湯爭晬慳栯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢卥物慬⁎佒⁆污獨∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓敲楡氠乏删䙬慳格⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯瑷楮⵱畡搭湯爭晬慳栢⁤慴愭癡汵攽≔睩渭兵慤⁎佒⁆污獨∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹔睩渭兵慤⁎佒⁆污獨㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮潲ⵦ污獨⽸捣敬愭晬慳栯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢塣捥污⁆污獨∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹘捣敬愠䙬慳格⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•⁤慴愭捡琭汩湫杲潵瀽≍畬瑩捨楰⁐慣歡来猢㸍ਠ†††††††††††‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥⁨楤攭摥獫瑯瀢㸍ਠ†††††††††††††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䵵汴楣桩瀠偡捫慧敳㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猯敭浣ⵢ慳敤⵭捰⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≥⹍䵃ⵂ慳敤⁍䍐∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹥⹍䵃ⵂ慳敤⁍䍐㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猯湡湤ⵢ慳敤⵭捰⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≎䅎䐭䉡獥搠䵃倢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乁乄ⵂ慳敤⁍䍐㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猯湯爭扡獥搭浣瀯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢乏刭䉡獥搠䵃倢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乏刭䉡獥搠䵃值⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††††㱬椠捬慳猽∢㸍ਠ†††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浵汴楣桩瀭灡捫慧敳⽵晳ⵢ慳敤⵭捰∠摡瑡⵶慬略㴢商匭䉡獥搠䵃倢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾商匭䉡獥搠䵃值⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•⁤慴愭捡琭汩湫杲潵瀽≓瑯牡来∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹓瑯牡来㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯扵猭楮瑥牦慣敳⽳慴愭獳摳⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≓䅔䄠卓䑳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓䅔䄠卓䑳㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯扵猭楮瑥牦慣敳⽮癭攭獳摳⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭癡汵攽≎噍攠卓䑳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹎噍攠卓䑳㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭敭潲礭捡牤猯楮摵獴物慬⵭敭潲礭捡牤猯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡⵶慬略㴢䥮摵獴物慬楣牯卄⁃慲摳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹉湤畳瑲楡氠浩捲潓䐠䍡牤猼⽡㸍ਠ†††††††††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•⁤慴愭捡琭汩湫杲潵瀽≁牣桩癥∾ഊ††††††††††††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攠桩摥ⵤ敳歴潰∾ഊ††††††††††††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹁牣桩癥㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯瑯潬猭慮搭畴楬楴楥猯潢獯汥瑥⵰慲琭捡瑡汯杳∠摡瑡⵶慬略㴢佢獯汥瑥⁐慲琠䍡瑡汯杳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產⁴慲来琽≼䍵獴潭∾佢獯汥瑥⁐慲琠䍡瑡汯杳㰯愾ഊ††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭牯眢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≧物搭砢㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽬椾ഊ††††㱬椠捬慳猽≮慶⵬楮欠•㸍ਠ†††††††‼獰慮㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳∠摡瑡⵶慬略㴢卯汵瑩潮猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾卯汵瑩潮猼⽡㸼⽳灡渾ഊ††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭牯眢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≧物搭砢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䅰灬楣慴楯湳㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯慵瑯浯瑩癥∠摡瑡⵶慬略㴢䅵瑯浯瑩癥∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹁畴潭潴楶攼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽣汩敮琢⁤慴愭癡汵攽≃汩敮琢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䍬楥湴㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯捯湳畭敲∠摡瑡⵶慬略㴢䍯湳畭敲∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹃潮獵浥爼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽩湤畳瑲楡氭楯琢⁤慴愭癡汵攽≉湤畳瑲楡氠䥯吢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䥮摵獴物慬⁉潔㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯浯扩汥∠摡瑡⵶慬略㴢䵯扩汥∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍潢楬攼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽮整睯牫楮朢⁤慴愭癡汵攽≎整睯牫楮朢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乥瑷潲歩湧㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯獥牶敲∠摡瑡⵶慬略㴢卥牶敲∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓敲癥爼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䅣捥汥牡瑥搠卯汵瑩潮猼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猢⁤慴愭癡汵攽≏癥牶楥眢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾佶敲癩敷㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯浩捲潮ⵡ捣敬敲慴敤⵳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猭景爭捥灨⵳瑯牡来∠摡瑡⵶慬略㴢剥搠䡡琠䍥灨⁓瑯牡来∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹒敤⁈慴⁃数栠却潲慧攼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猯浩捲潮ⵡ捣敬敲慴敤⵳潬畴楯湳ⵦ潲ⵥ硣敬敲漭湶浥獨∠摡瑡⵶慬略㴢䕸捥汥牯⁎噍敳栢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䕸捥汥牯⁎噍敳格⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猯浩捲潮ⵡ捣敬敲慴敤⵳潬畴楯湳ⵦ潲⵨慤潯瀭慮搭扩札摡瑡∠摡瑡⵶慬略㴢䵩捲潮⁁捣敬敲慴敤⁓潬畴楯湳⁦潲⁈慤潯瀠慮搠䉩朠䑡瑡∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹈慤潯瀠慮搠䉩朠䑡瑡㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯浩捲潮ⵡ捣敬敲慴敤⵳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猭景爭浩捲潳潦琭慺畲攭獴慣欭档椢⁤慴愭癡汵攽≍楣牯獯晴⁁穵牥⁓瑡捫⁈䍉∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍楣牯獯晴⁁穵牥⁓瑡捫⁈䍉㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯浩捲潮ⵡ捣敬敲慴敤⵳潬畴楯湳⽭楣牯渭慣捥汥牡瑥搭獯汵瑩潮猭景爭癭睡牥⵶獡渭牥慤礭湯摥猢⁤慴愭癡汵攽≖䵷慲攠癓䅎⁒敡摹⁎潤攢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾噍睡牥⁶十丠剥慤礠乯摥㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹅捯獹獴敭⁐慲瑮敲猼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳⽭楣牯渭癡汵敤⵰慲瑮敲⵰牯杲慭⽣桩灳整⵰慲瑮敲∠摡瑡⵶慬略㴢䍨楰獥琠偡牴湥爢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䍨楰獥琠偡牴湥爼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯浩捲潮扰瀮捯洯捨慮湥氭灡牴湥爯∠摡瑡⵶慬略㴢䍨慮湥氠偡牴湥爢⁲敬㴢湯潰敮敲潲敦敲牥爢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠瑡牧整㴢形污湫∾䍨慮湥氠偡牴湥爼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††††††††††ഊ㱤楶⁣污獳㴢晥慴畲敤⵬楮欠∾ഊ㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⼭⽭敤楡⽣汩敮琯杬潢慬⽩浡来猯楴敭ⵧ物搭業慧敳⼳〵砲㔰⽢礭獯汵瑩潮猯㌰㕸㈵た慵瑯獯汵瑩潮献橰朿栽㈵〦慭瀻污㵥渦慭瀻眽㌰㔦慭瀻桡獨㴹〴䕃㤱䘲䅅㙆㥂䉁〶ぁ䅅䘲䔰ㅄ䌶ㄢ⁡汴㴢慵瑯⁳潬畴楯湳∠⼾††††††㱨㐾䱯潫⁷桡琧猠楮畲⁧慲慧攮㰯栴㸍ਠ†‼瀠捬慳猽≳畢⵮慶⵰∠㸍ਠ†††⁍楣牯渠楳⁰潷敲楮朠瑨攠慵瑯浯瑩癥⁩湤畳瑲礠睩瑨敡摩湧Ⱐ捯浰牥桥湳楶攠慵瑯浯瑩癥⵱畡汩晩敤敭潲礮ഊ††㰯瀾ഊ††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獯汵瑩潮猯慵瑯浯瑩癥∠慲楡⵬慢敬㴢䵩捲潮⁩猠灯睥物湧⁴桥⁡畴潭潴楶攠楮摵獴特⁷楴栠汥慤楮本⁣潭灲敨敮獩癥⁡畴潭潴楶攭煵慬楦楥搠浥浯特⸢⁤慴愭癡汵攽≓敥⁨潷∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產⁤慴愭獥捴楯渽≍敧慍敮產⁣污獳㴢扵瑴潮⁳散潮摡特ⵢ汵攢㹓敥⁨潷㰯愾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯汩㸍ਠ†††‼汩⁣污獳㴢湡瘭汩湫†∾ഊ††††††††㱳灡渾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琢⁤慴愭癡汵攽≓異灯牴∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓異灯牴㰯愾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵲潷∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹓慬敳㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯獡汥猭湥瑷潲欢⁤慴愭癡汵攽≓慬敳⁎整睯牫∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓慬敳⁎整睯牫㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹳慭灬散潭灯湥湴献捯洯獣物灴猯獡浰汥捥湴敲⹤汬㽭楣牯渢⁤慴愭癡汵攽≒敱略獴⁡⁓慭灬攢⁲敬㴢湯潰敮敲潲敦敲牥爢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠瑡牧整㴢形污湫∾剥煵敳琠愠卡浰汥㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯獡汥猭獵灰潲琢⁤慴愭癡汵攽≓慬敳⁓異灯牴∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓慬敳⁓異灯牴㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯慵瑨潲楺敤⵳慬敳∠摡瑡⵶慬略㴢䅵瑨潲楺敤⁓慬敳⁒敳潵牣敳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹁畴桯物穥搠卡汥猠剥獯畲捥猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽦潲浳⽳慬敳⵳異灯牴ⵣ潮瑡捴∠摡瑡⵶慬略㴢䍯湴慣琠卡汥猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渭獴祬攢㹃潮瑡捴⁓慬敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹔散桮楣慬㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琣卵灰潲瑄潣畭敮瑡瑩潮慮摄潷湬潡摳∠摡瑡⵶慬略㴢䑯捵浥湴慴楯渢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䑯捵浥湴慴楯渼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳異灯牴⽦慱猢⁤慴愭癡汵攽≆䅑猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䙁关㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獥慲捨⵲敳畬瑳㽳敡牣桒敱略獴㴥㝢┲㉆楬瑥牳┲㈥㍡┵戥㝢┲㉑略特呯步渥㈲┳愥㈲摯挥㈲┲挥㈲啳敌潧楣慬佲┲㈥㍡晡汳攥㉣┲㉉摳┲㈥㍡┵戥㈲㠷㜸敦ㅤⴵ㝣昭㑡捣ⵡ攸㔭ㄱづ㉢㥢㜲ㄷ┲㈥㉣┲㈱愴㕣攷攭愷ㅢⴴ摢㐭戰㠴ⴲ㥥㉤㤶〰戶愥㈲┲挥㈲收㤲ㅥ愹ⴱ敢㔭㑡㈶ⵢっ挭㙡〷㌱扤㝣昹┲㈥㉣┲㈹戰㌲扦㌭㠵㠰ⴴ昵㈭㤸〰ⴸ㥣㜴捦㠱㠷搥㈲┲挥㈲晢改㐰挵ⴹ㝥昭㐸愲ⵢ㐹㜭㝣㈱㉢摢晢ㄹ┲㈥㉣┲㈳昷ㄲ㐸攭㜲ㄲⴴ㔸戭户㠲ⴴ慤㈸㠷㝢㝢挥㈲┵搥㝤┵搥㝤∠摡瑡⵶慬略㴢卯晴睡牥⁡湤⁄物癥牳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓潦瑷慲攠慮搠䑲楶敲猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳異灯牴⽴潯汳ⵡ湤⵵瑩汩瑩敳∠摡瑡⵶慬略㴢呯潬猠慮搠啴楬楴楥猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾呯潬猠慮搠啴楬楴楥猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽦潲浳⽴散桮楣慬⵳異灯牴ⵣ潮瑡捴∠摡瑡⵶慬略㴢䍯湴慣琠卵灰潲琢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渭獴祬攢㹃潮瑡捴⁓異灯牴㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹃潮瑡捴㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯景牭猯捯湴慣琭畳∠摡瑡⵶慬略㴢䝥湥牡氠䥮煵楲楥猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渭獴祬攢㹇敮敲慬⁉湱畩物敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥搭汩湫•㸍਼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯⴯浥摩愯捬楥湴⽧汯扡氯業慧敳⽳異灯牴⽦执慟捯摥彳異灯牴彰牯浯瑩潮⹰湧㽨㴵〰♡浰㭬愽敮♡浰㭷㴸〰♡浰㭨慳栽䕂㠸䍁㙅䌸ㄳ䉃㔳䌹㠸䕆㐶䐴㤶㘰䈴∠慬琽≍楣牯渠灡牴⁆䉇䄠捯摥∠⼾††††††㱨㐾䙂䝁⁡湤⁐慲琠䵡牫楮朠䑥捯摥爼⽨㐾ഊ††㱰⁣污獳㴢獵戭湡瘭瀢‾ഊ††††䑵攠瑯⁳灡捥業楴慴楯湳Ⱐ䙂䝁⵰慣歡来搠捯浰潮敮瑳⁨慶攠慮⁡扢牥癩慴敤⁰慲琠浡牫楮朠瑨慴⁩猠摩晦敲敮琠晲潭⁴桥⁰慲琠湵浢敲⸠啳攠潵爠摥捯摥爠瑯潬⁴漠晩湤⁹潵爠灡牴畭扥爮ഊ††㰯瀾ഊ††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯瑯潬猭慮搭畴楬楴楥猯晢条∠慲楡⵬慢敬㴢䑵攠瑯⁳灡捥業楴慴楯湳Ⱐ䙂䝁⵰慣歡来搠捯浰潮敮瑳⁨慶攠慮⁡扢牥癩慴敤⁰慲琠浡牫楮朠瑨慴⁩猠摩晦敲敮琠晲潭⁴桥⁰慲琠湵浢敲⸠啳攠潵爠摥捯摥爠瑯潬⁴漠晩湤⁹潵爠灡牴畭扥爮∠摡瑡⵶慬略㴢䱥慲渠浯牥∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產⁣污獳㴢扵瑴潮⁳散潮摡特ⵢ汵攢⁴慲来琽≼䍵獴潭∾䱥慲渠浯牥㰯愾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯汩㸍ਠ†††‼汩⁣污獳㴢湡瘭汩湫†∾ഊ††††††††㱳灡渾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯楮獩杨琢⁤慴愭癡汵攽≉湳楧桴∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹉湳楧桴㰯愾㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶⵲潷∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹔潰楣猼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽩湳楧桴⍃潮獵浥爢⁤慴愭癡汵攽≃潮獵浥爠䕸灥物敮捥猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾乥眠䍯湳畭敲⁅硰敲楥湣敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯楮獩杨琣䕤来∠摡瑡⵶慬略㴢䥮瑥汬楧敮捥⁡琠瑨攠䕤来∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹉湴敬汩来湣攠慴⁴桥⁅摧攼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽩湳楧桴⍓捩敮捥∠摡瑡⵶慬略㴢卣楥湣攠慮搠䵥摩捩湥∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓捩敮捥⁡湤⁍敤楣楮攼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽩湳楧桴⍄慴愢⁤慴愭癡汵攽≓灥敤映䑡瑡⁉湳楧桴猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾印敥搠潦⁄慴愠䥮獩杨瑳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹍楣牯渠䉬潧㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻㕃䕆䑃㐹ⴸ㜹䄭㑄㙃ⵂ㝄㠭䈴㡅㜱㡁䐸㜶索⁤慴愭癡汵攽≃潭浵湩瑩敳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹃潭浵湩瑩敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻㘵㉂㌰うⴹ㌰㠭㑆㍁ⴸ䍂䄭䘶䄷〰㐴㝅㘵索⁤慴愭癡汵攽≃潭灡湹∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹃潭灡湹㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻䑅㔴䍁㜲ⴱ㤴䔭㐳㐷ⵂ㍆䌭㜷䑂㜷㔸㐴㥆索⁤慴愭癡汵攽≅癥湴猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䕶敮瑳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻㕃㔵㘸㙁ⴴ䍂䌭㑁䘵ⵂ䍅䘭㙂㜹㕂㡆㠸㠸索⁤慴愭癡汵攽≅硥捵瑩癥⁉湳楧桴⁃潲湥爢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䕸散畴楶攠䥮獩杨琠䍯牮敲㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻㘲㌰ぁ䅃ⴲ㝄㐭㐶䄳ⵂ䐸䔭㠲ㅂ䕂䐸㤱㑄索⁤慴愭癡汵攽≉湮潶慴楯湳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹉湮潶慴楯湳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻䅁䘱㈵䈰ⴶ䑅〭㐷䄹ⴸ䙄㐭㡃㔹㑂㤸㙄䉃索⁤慴愭癡汵攽≍敭潲礢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䵥浯特㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯扬潧㽣慴㵻㘴䌷㤶うⴹ㈲䔭㐸㜲ⵁ䕅䌭㉆㕄㍁䕄〶㈸索⁤慴愭癡汵攽≓瑯牡来∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓瑯牡来㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴶ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥搭汩湫•㸍ਠ†††††‼栴㹁扯畴⁍楣牯渠䥮獩杨琼⽨㐾ഊ††㱰⁣污獳㴢獵戭湡瘭瀢⁤慴愭瑨敭攭景牥杲潵湤㵰慤⵲楧桴㸍ਠ†††⁍楣牯渠䥮獩杨琠扲楮杳⁹潵⁳瑯物敳⁡扯畴⁨潷⁴散桮潬潧礠瑲慮獦潲浳⁩湦潲浡瑩潮⁴漠敮物捨楶敳⸠䱥慲測⁩浡杩湥Ⱐ楮湯癡瑥Ⱐ獯汶攬⁡湤⁧慩渠楮獩杨琠潮⁴桥⁴散桮潬潧礠瑲敮摳映瑯摡礠慮搠瑯浯牲潷⁦牯洠瑨潵杨琠汥慤敲猠慲潵湤⁴桥⁷潲汤⸠坥❶攠扵楬琠潵爠瑥捨湯汯杩捡氠數灥牴楳攠景爠潶敲‴〠祥慲猠慮搠湯眠睥⁡牥⁳桡物湧⁴桡琠數灥牴楳攠睩瑨⁹潵⸠䱥慲渠桯眠楮瑥汬楧敮捥⁩猠扥楮朠慣捥汥牡瑥搠瑯⁥湲楣栠汩晥⁩渠獣楥湣攠慮搠浥摩捩湥Ⱐ慴⁴桥⁥摧攬⁡湤⁴桲潵杨⁴桥⁳灥敤映摡瑡⁡捣敳猠慮搠慮慬祳楳⸠䅣捥汥牡瑥⁹潵爠䥮瑥汬楧敮捥⁡琠䵩捲潮⁉湳楧桴⸠ഊ††㰯瀾ഊ††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯楮獩杨琢⁡物愭污扥氽≍楣牯渠䥮獩杨琠扲楮杳⁹潵⁳瑯物敳⁡扯畴⁨潷⁴散桮潬潧礠瑲慮獦潲浳⁩湦潲浡瑩潮⁴漠敮物捨楶敳⸠䱥慲測⁩浡杩湥Ⱐ楮湯癡瑥Ⱐ獯汶攬⁡湤⁧慩渠楮獩杨琠潮⁴桥⁴散桮潬潧礠瑲敮摳映瑯摡礠慮搠瑯浯牲潷⁦牯洠瑨潵杨琠汥慤敲猠慲潵湤⁴桥⁷潲汤⸠坥❶攠扵楬琠潵爠瑥捨湯汯杩捡氠數灥牴楳攠景爠潶敲‴〠祥慲猠慮搠湯眠睥⁡牥⁳桡物湧⁴桡琠數灥牴楳攠睩瑨⁹潵⸠䱥慲渠桯眠楮瑥汬楧敮捥⁩猠扥楮朠慣捥汥牡瑥搠瑯⁥湲楣栠汩晥⁩渠獣楥湣攠慮搠浥摩捩湥Ⱐ慴⁴桥⁥摧攬⁡湤⁴桲潵杨⁴桥⁳灥敤映摡瑡⁡捣敳猠慮搠慮慬祳楳⸠䅣捥汥牡瑥⁹潵爠䥮瑥汬楧敮捥⁡琠䵩捲潮⁉湳楧桴⸠∠摡瑡⵶慬略㴢䕸灬潲攠䥮獩杨琢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渠獥捯湤慲礭扬略∾䕸灬潲攠䥮獩杨琼⽡㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽬椾ഊ††††㱬椠捬慳猽≮慶⵬楮欠•㸍ਠ†††††††‼獰慮㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴∠摡瑡⵶慬略㴢䅢潵琢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䅢潵琼⽡㸼⽳灡渾ഊ††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭牯眢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≧物搭砢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾噡汵敳㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浭楴浥湴∠摡瑡⵶慬略㴢併爠䍯浭楴浥湴∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹏畲⁃潭浩瑭敮琼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯潰敲慴楮札瑨潵杨瑦畬汹⽢畳楮敳猭捯湴楮畩瑹∠摡瑡⵶慬略㴢䉵獩湥獳⁃潮瑩湵楴礢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䉵獩湥獳⁃潮瑩湵楴礼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯潰敲慴楮札瑨潵杨瑦畬汹⽣潭灬楡湣攭慮搭整桩捳∠摡瑡⵶慬略㴢䍯浰汩慮捥⁡湤⁅瑨楣猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䍯浰汩慮捥⁡湤⁅瑨楣猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯潰敲慴楮札瑨潵杨瑦畬汹⽧潶敲湡湣攢⁤慴愭癡汵攽≃潲灯牡瑥⁇潶敲湡湣攢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䍯牰潲慴攠䝯癥牮慮捥㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢佮敌楮歈楤攢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯敭灯睥物湧⵰敯灬支摩癥牳楴礭慮搭楮捬畳楯渢⁤慴愭癡汵攽≄楶敲獩瑹⁡湤⁉湣汵獩潮∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹄楶敲獩瑹⁡湤⁉湣汵獩潮㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浭楴浥湴⽯灥牡瑩湧⵴桯畧桴晵汬礯敮癩牯湭敮琭桥慬瑨ⵡ湤⵳慦整礭灯汩捹∠摡瑡⵶慬略㴢䕮癩牯湭敮琬⁈敡汴栬⁡湤⁓慦整礢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䕮癩牯湭敮琬⁈敡汴栬⁡湤⁓慦整礼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽦潵湤慴楯渢⁤慴愭癡汵攽≍楣牯渠䙯畮摡瑩潮∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍楣牯渠䙯畮摡瑩潮㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浭楴浥湴⽯灥牡瑩湧⵴桯畧桴晵汬礯煵慬楴礢⁤慴愭癡汵攽≑畡汩瑹∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹑畡汩瑹㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浭楴浥湴⽳潵牣楮札牥獰潮獩扬礯獵灰汹ⵣ桡楮∠摡瑡⵶慬略㴢卵灰汹⁃桡楮∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹓異灬礠䍨慩渼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯潰敲慴楮札瑨潵杨瑦畬汹⽳畳瑡楮慢楬楴礢⁤慴愭癡汵攽≓畳瑡楮慢楬楴礢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾卵獴慩湡扩汩瑹㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਍਼摩瘠捬慳猽≬楮欭汩獴•㸍ਠ†‼愠捬慳猽≬楳琭瑯杧汥∾ഊ††††㱨㐠捬慳猽≧牡礭扡爢㹃潭灡湹㰯栴㸍ਠ†‼⽡㸍ਠ†‼畬⁣污獳㴢湡瘭汩湫⵬楳琢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浰慮礢⁤慴愭癡汵攽≏癥牶楥眢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾佶敲癩敷㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯捡牥敲猢⁤慴愭癡汵攽≃慲敥牳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹃慲敥牳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭楮湯癡瑩潮∠摡瑡⵶慬略㴢䥮湯癡瑩潮∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹉湮潶慴楯渼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽩湶敳瑯牳⹭楣牯渮捯洯∠摡瑡⵶慬略㴢䥮癥獴潲猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䥮癥獴潲猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽬潣慴楯湳∠摡瑡⵶慬略㴢䱯捡瑩潮猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䱯捡瑩潮猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯獯畲捩湧⵲敳灯湳楢汹⽳異灬楥牳∠摡瑡⵶慬略㴢卵灰汩敲猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾卵灰汩敲猼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††㰯畬㸍਼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢⵮慶ⵣ潬∾ഊ††††††††††††††††††††ഊഊ㱤楶⁣污獳㴢汩湫⵬楳琠∾ഊ††㱡⁣污獳㴢汩獴⵴潧杬攢㸍ਠ†††‼栴⁣污獳㴢杲慹ⵢ慲∾䵥摩愼⽨㐾ഊ††㰯愾ഊ††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽢汯朢⁤慴愭癡汵攽≂汯朢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䉬潧㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯湥睳牯潭⽥癥湴猢⁤慴愭癡汵攽≅癥湴猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∾䕶敮瑳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯湥睳牯潭∠摡瑡⵶慬略㴢乥睳牯潭∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹎敷獲潯洼⽡㸠†††††‼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽∢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴⽮敷獲潯洯浥摩愭牥污瑩潮猢⁤慴愭癡汵攽≍敤楡⁒敳潵牣敳∠摡瑡⵴祰攽≍慩湍敮產㹍敤楡⁒敳潵牣敳㰯愾††††††㰯汩㸍ਠ†‼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴳ∾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵戭湡瘭捯氢㸍ਠ†††††††††††††††††††‍਼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥搭汩湫•㸍਼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯⴯浥摩愯捬楥湴⽧汯扡氯業慧敳⽡扯畴⽯畲ⵣ潭浩瑭敮琯摩癥牳楴礯杲敡瑟灬慣敟晥慴畲攮橰朿栽㌲㈦慭瀻污㵥渦慭瀻眽㐰〦慭瀻桡獨㴳䔴䘹㙃㕅㘸䑅㔷〹䅆㠷ぅ㜳䐷㝄䔱䄢⁡汴㴢䝲敡琠偬慣攠瑯⁗潲欢⁴楴汥㴢䝲敡琠偬慣攠瑯⁗潲欢 㸠†††‼瀠捬慳猽≳畢⵮慶⵰∠㸍ਠ†††⁗攧牥⁡⁣敲瑩晩慢汹⁇牥慴⁐污捥⁴漠坯牫슮Ⱐ扡獥搠潮畲睮⁴敡洠浥浢敲猧⁦敥摢慣欮⁆楮搠潵琠睨慴⁩琧猠汩步⁴漠扥⁡⁰慲琠潦⁴桩猠慭慺楮朠瑥慭ℍਠ†‼⽰㸍ਠ†‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽣慲敥牳∠慲楡⵬慢敬㴢坥❲攠愠捥牴楦楡扬礠䝲敡琠偬慣攠瑯⁗潲毂긬⁢慳敤渠潵爠潷渠瑥慭敭扥牳✠晥敤扡捫⸠䙩湤畴⁷桡琠楴❳楫攠瑯⁢攠愠灡牴映瑨楳⁡浡穩湧⁴敡洡∠摡瑡⵶慬略㴢䕸灬潲攠捡牥敲猢⁤慴愭瑹灥㴢䵡楮䵥湵∠捬慳猽≢畴瑯渠獥捯湤慲礭扬略∠瑡牧整㴢籃畳瑯洢㹅硰汯牥⁣慲敥牳㰯愾ഊ㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯汩㸍ਠ†‍਼⽵氾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴴ敤極洭㌠獭慬氭㌠污牧攭潲摥爭㌠浥摩畭ⵯ牤敲ⴳ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴳ∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獩摥⵮慶⵷牡灰敲∾ഊ††††††††††㱵氠楤㴢污湧⵬潧楮∠捬慳猽≳楤攭湡瘢㸍ਠ†††††††††††‼汩⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵢ汯捫⁢慣欭瑯⵭敮甠桩摥ⵦ潲⵬慲来∾ഊ††††††††††††††㱩⁣污獳㴢晡⁦愭慮杬攭汥晴∾㰯椾ഊ††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼汩⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵢ汯捫⁣汩捫⵴潧杬攠污湧畡来⵴潧杬攭睲慰灥爢㸍ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≬慮杵慧攭瑯杧汥⁳楤攭湡瘭汩湫∠慲楡⵬慢敬㴢䍨潯獥⁌慮杵慧攢㸍ਠ†††††††††††††††⁕十‭⁅湧汩獨‼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ慲整ⵤ潷渢㸼⽩㸍ਠ†††††††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳楤攭湡瘭捯湴敮琢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬慮杵慧攭獥汥捴∾ഊ††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≬慮杵慧攭潰瑩潮猢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渠慣瑩癥∾ഊ††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≕匠ⴠ䕮杬楳栢⁤慴愭獥捴楯渽≌慮杵慧攠獥汥捴潲∾啓‭⁅湧汩獨㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯据⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≃桩湡‭⃧꺀鏤뢭蜢⁤慴愭獥捴楯渽≌慮杵慧攠獥汥捴潲∾䍨楮愠ⴠ胤붓귦隇㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯楮⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≉湤楡‭⁅湧汩獨∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱡湧畡来⁳敬散瑯爢㹉湤楡‭⁅湧汩獨㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯橰⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≊慰慮‭⃦鞥골ꪞ∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱡湧畡来⁳敬散瑯爢㹊慰慮‭⃦鞥골ꪞ㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯浹⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≍慬慹獩愠ⴠ䕮杬楳栢⁤慴愭獥捴楯渽≌慮杵慧攠獥汥捴潲∾䵡污祳楡‭⁅湧汩獨㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯獧⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≓楮条灯牥‭⁅湧汩獨∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱡湧畡来⁳敬散瑯爢㹓楮条灯牥‭⁅湧汩獨㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢污湧畡来ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑷⹭楣牯渮捯洢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≔慩睡渠錠臩ꮔ귦隇∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱡湧畡来⁳敬散瑯爢㹔慩睡渠錠臩ꮔ귦隇㰯愾ഊ††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‼汩⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵢ汯捫∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢癥牴楣慬ⵢ慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††‍ਠ†‼汩⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵢ汯捫⁣汩捫⵴潧杬攠∾ഊ††††㱡⁣污獳㴢汯杩渭瑯杧汥⁳楤攭湡瘭汩湫潧楮⵴潧杬攭睲慰灥爢㹌潧楮㰯愾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵣ潮瑥湴⁲楧桴ⵥ摧攢㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≬潧楮⵷牡灰敲∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢汯杩渭扯砢㸍ਠ†††††††††‼栴㹌潧楮㰯栴㸍ਠ†††††††††‼景牭⁩搽≬潧楮彦潲洢慭攽≬潧⵩渢⁡捴楯渽∢整桯搽∢㸍ਠ†††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢瑥硴∠湡浥㴢畳敲湡浥∠慵瑯捯浰汥瑥㴢潮∠灬慣敨潬摥爽≕獥牮慭攢㸍ਠ†††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢灡獳睯牤∠湡浥㴢灡獳睯牤∠慵瑯捯浰汥瑥㴢潮∠灬慣敨潬摥爽≐慳獷潲搢㸍ਠ†††††††††††‼楮灵琠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠瑹灥㴢捨散止潸∠楤㴢剥浥浢敲䵥∠湡浥㴢牥浥浢敲∾ഊ††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢剥浥浢敲䵥∾剥浥浢敲⁍攼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢獵扭楴∠捬慳猽≰物浡特ⵢ汵攠獭慬氠捥湴敲敤∠湡浥㴢獵扭楴⁦潲洢⁶慬略㴢䱯杩渢㸍ਠ†††††††††‼⽦潲派ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢汯杩渭桥汰∾ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽∿浯摡氽筆䅆㘳䌷䌭㤷㡂ⴴ㠰㈭㠴䍄ⵄ㠴㠴㜸ㅄ㜶㥽∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵶慬略㴢䙯牧潴⁰慳獷潲搿∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱯杩渠浯摵汥∾䙯牧潴⁰慳獷潲搿㰯愾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲楶慣礢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢⁤慴愭癡汵攽≐物癡捹∾偲楶慣礠偯汩捹㰯愾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢牥杩獴敲ⵢ潸∾ഊ††††††††††㱨㐾剥杩獴敲㰯栴㸍ਠ†††††††††‼瀾䝥琠浡硩浵洠癩獩扩汩瑹⁴漠摡瑡⁳桥整猬⁴散桮楣慬⁤潣畭敮瑡瑩潮Ⱐ慮搠瑨攠污瑥獴⁰牯摵捴⁡湤⁴散桮潬潧礠摥癥汯灭敮瑳⁢礠牥杩獴敲楮朠景爠愠浩捲潮⹣潭⁡捣潵湴⸠㰯瀾ഊ††††††††††㱤楶㸍ਠ†††††††††††‼愠桲敦㴢㽭潤慬㵻㕄䑆㤷ぅⵂ㜹䔭㑄䍄ⴸ〹㜭ㄲ䔸ㅁ䌹䍆䘸索⁣污獳㴢扵瑴潮⁳散潮摡特ⵢ汵攠獭慬氠捥湴敲敤∠摡瑡⵴祰攽≃呁䉵瑴潮∠摡瑡⵶慬略㴢剥杩獴敲∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䱯杩渠浯摵汥∾剥杩獴敲㰯愾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††㰯汩㸍਍਍ਠ†††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††ഊഊ㱵氠楤㴢獥慲捨⵬楮欢⁣污獳㴢獩摥⵮慶∠摡瑡ⵡ灩㴢⽡灩⽳楴散潲支獥慲捨⽳畧来獴楯湳∠摡瑡⵳敡牣桲敳畬瑳㴢⽳敡牣栭牥獵汴猢㸍ਠ†‼汩⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵢ汯捫⁳灡捥⵬敦琠捬楣欭瑯杧汥∾ഊ††††㱡⁣污獳㴢獥慲捨⵬楮欠瑥硴⵷桩瑥⁳楤攭湡瘭汩湫∠慲楡⵬慢敬㴢卥慲捨∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢楣潮⵷牡灰敲∾ഊ††††††††㱩⁣污獳㴢晡⁦愭獥慲捨∾㰯椾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††㰯愾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢獩摥⵮慶ⵣ潮瑥湴⁲楧桴ⵥ摧攢㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≳楴攭獥慲捨∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獩瑥⵳敡牣栭楮湥爢㸍ਠ†††††††††‼ℭⴠ卅䅒䍈⁂䅒‭ⴾഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨ⵢ慲⵷牡灰敲∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨ⵢ慲∾ഊ††††††††††††††㱩湰畴⁴祰攽≴數琢慭攽≳敡牣栭獩瑥∠楤㴢獥慲捨∠灬慣敨潬摥爽≓敡牣栢㸍ਠ†††††††††††††‼景牭⁩搽≦执慳敡牣栢⁡捴楯渽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琯瑯潬猭慮搭畴楬楴楥猯晢条∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁴祰攽≴數琢慭攽≦执愢⁩搽≳敡牣桦执愢⁰污捥桯汤敲㴢䕮瑥爠祯畲⁆䉇䄠䍯摥⁴漠獥慲捨⁦潲⁹潵爠灡牴∾㱢爠⼾㱢爠⼾ഊ††††††††††††††††㱢畴瑯渠捬慳猽≰物浡特ⵢ汵攢⁴祰攽≳畢浩琢㹓敡牣格⽢畴瑯渾ഊ††††††††††††††㰯景牭㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼ℭⴠ卅䅒䍈⁒䕓啌呓⁂䱏䍋‭ⴾഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨⵲敳畬瑳⵷牡灰敲∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨⵲敳畬瑳⁧物搭砢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠浥摩畭ⴸ慲来ⴹ∾ഊ††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≳敡牣栭慵瑯∾㰯畬㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敡牣栭慬氢㸍ਠ†††††††††††††††††‼ℭⴠ㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨ⵡ汬⵴數琢㹓敥⁡汬⁲敳畬瑳⁦潲•㱳灡渾㰯獰慮㸢㰯摩瘾‭ⴾഊ††††††††††††††††††㱢畴瑯渠捬慳猽≰物浡特ⵢ汵攢㹓敡牣格⽢畴瑯渾ഊ††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捥汬敤極洭㐠污牧攭㌢㸍ਠ†††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敡牣栭獩摥扡爢㸍ਠ†††††††††††††††††‼ℭⴍਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敡牣栭獩摥扡爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††††††††‼栴㹒散敮琼⽨㐾ഊ††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∣∾䑒䅍㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥慲捨⵳楤敢慲ⵧ牯異∾ഊ††††††††††††††††††††㱨㐾剥捯浭敮摥搼⽨㐾ഊ††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≮慶⵬楮欭汩獴∾ഊ††††††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽∣∾䑒䅍㰯愾ഊ††††††††††††††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††††††††‼⽵氾ഊ††††††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††††††ⴭ㸍ਠ†††††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽬椾ഊ㰯畬㸍਍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽨敡摥爾ഊ㱤楶⁩搽≬潡摩湧䵡獫∾㰯摩瘾ഊഊ㱤楶⁩搽≰慧攭捯湴敮琭睲慰灥爢㸍ਠ†‍਍਍ਠ†‼獥捴楯渠捬慳猽≢牥慤捲畭扳⵷牡灰敲∾ഊ††††㱵氠捬慳猽≢牥慤捲畭扳∾ഊ††††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳∾偲潤畣瑳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳∾䑒䅍⁍潤畬敳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽭楮椭摩浭∾䵩湩ⵄ䥍䴼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椠捬慳猽≡捴楶攢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽭楮椭摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢㹍楮椭䑉䵍⁐慲琠䍡瑡汯朼⽡㸼⽬椾ഊ††††㰯畬㸍ਠ†‼⽳散瑩潮㸍਍ਠ†‍਼獥捴楯渠捬慳猽≰牯摵捴猭楮瑲漭睲慰灥爠∠㸍ਠ†‼栳㹍楮椭䑉䵍⁐慲琠䍡瑡汯朼⽨㌾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢扯汤⵴數琢㸍ਠ†††‼戾㰯戾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢瀭捯湴敮琢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≭潢楬攭牥慤⵭潲攢㸍ਠ†††††‍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽳散瑩潮㸍ਠ†‼獥捴楯渠捬慳猽≰慲琭捡瑡汯札獥汥捴•‾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭睲慰灥爢㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≰捳⵬慢敬∾噩敷⁐慲琠䍡瑡汯杳㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭獥汥捴⁰牯摵捴ⵦ慭楬礠獨潷楮朢⁤慴愭獴数㴢ㄢ㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳⵳敬散琭楮湥爢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳⵳敬散瑥搢㹐牯摵捴⁆慭楬礼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯湳⁰捳ⵦ慭楬礢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渢⁤慴愭晡浩汹ⵦ楬瑥爽∶㙅ㅃ㠹䘵㈵䈴㝃㘹䔳㘳㘵ぃ㑅㈷㜹䘢㹁摶慮捥搠卯汵瑩潮猼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渢⁤慴愭晡浩汹ⵦ楬瑥爽∱䘳䌱㘳㜹䄰〴㈷䔹ㄸ㤹䕆䐰〰〸䘲㌢㹄剁䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渢⁤慴愭晡浩汹ⵦ楬瑥爽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹄剁䴠䵯摵汥猼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渢⁤慴愭晡浩汹ⵦ楬瑥爽∰䐲㕅䍅㔳䌷䔴あ䐹㉂䔰㑆㙁䈳㕃䄳㌢㹇牡灨楣猠䵥浯特㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮∠摡瑡ⵦ慭楬礭晩汴敲㴢㙅䄸ㅄ㠵䘴㡂㐹㝆㤴䍆䐹㠶〶䔲㐹㑂∾䵡湡来搠乁乄㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮∠摡瑡ⵦ慭楬礭晩汴敲㴢㍂䕆䔹㜹㌱㍆㑅ㅂ䄲ㅃ㉅〴㐳䄳㤵䙃∾䵥浯特⁃慲摳㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮∠摡瑡ⵦ慭楬礭晩汴敲㴢㔷䔰㠷䔴㔶㈱㐳㑃䈷䘷㜱㥃䍆䌱㘰䄲∾䵵汴楣桩瀠偡捫慧敳㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮∠摡瑡ⵦ慭楬礭晩汴敲㴢㐹〲䈱ㅂㅃㅅ㑂䐲䄸䔶䔵䄹䍂㜴䍂㜳∾乁乄⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮∠摡瑡ⵦ慭楬礭晩汴敲㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾乏删䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渢⁤慴愭晡浩汹ⵦ楬瑥爽≅㝅㐸㘶䈷㔰㘴㙄䔹㘳㈸㜸㔲㍁㝁㥁㠢㹓潬楤⁓瑡瑥⁄物癥猼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≰捳⵳敬散琠灲潤畣琭瑥捨湯汯杹∠摡瑡⵳瑥瀽∲∾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭獥汥捴⵩湮敲∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭獥汥捴敤⁰捳⵳敬散瑥搭瑥捨湯汯杹∠摡瑡ⵤ敦慵汴㴢偲潤畣琠呥捨湯汯杹∾偲潤畣琠呥捨湯汯杹㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮猠灣猭瑥捨湯汯杹∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浥浯特ⵣ慲摳⽣潮獵浥爭浩捲潳搭捡牤猯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∳䉅䙅㤷㤳ㄳ䘴䔱䉁㈱䌲䔰㐴㍁㌹㕆䌢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯煬挭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢㐹〲䈱ㅂㅃㅅ㑂䐲䄸䔶䔵䄹䍂㜴䍂㜳∾㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽦扤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯湶摩浭⽰潷敲来洭畬瑲愭捡灡捩瑯牳∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯灲潤畣琭汩湥猯ㄱ〰⼱㄰〭灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽≅㝅㐸㘶䈷㔰㘴㙄䔹㘳㈸㜸㔲㍁㝁㥁㠢㸱㄰〼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯灲潤畣琭汩湥猯ㄳ〰⼱㌰〭灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽≅㝅㐸㘶䈷㔰㘴㙄䔹㘳㈸㜸㔲㍁㝁㥁㠢㸱㌰〼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯灲潤畣琭汩湥猯㈲〰⼲㈰〭灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽≅㝅㐸㘶䈷㔰㘴㙄䔹㘳㈸㜸㔲㍁㝁㥁㠢㸲㈰〼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯㍤⵮慮搯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∴㤰㉂ㄱ䈱䌱䔴䉄㉁㡅㙅㕁㥃䈷㑃䈷㌢㸳䐠乁乄⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼵㄰〯㔱〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㔱〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼵㈰〯㔲〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㔲〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼵㈱〯㔲㄰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㔲㄰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼵㌰〯㔳〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㔳〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼷㌰〯㜳〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㜳〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼹㈰〯㤲〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㤲〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰牯摵捴⵬楮敳⼹㌰〯㤳〰⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾㤳〰㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯慤癡湣敤⵳潬畴楯湳⽡畴桥湴愯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∶㙅ㅃ㠹䘵㈵䈴㝃㘹䔳㘳㘵ぃ㑅㈷㜹䘢㹁畴桥湴愼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯畳慧支捬楥湴⵳獤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾䍬楥湴⁓卄㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲⵳摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㅆ㍃ㄶ㌷㥁〰㐲㝅㤱㠹㥅䙄〰〰㡆㈳∾䑄删卄剁䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯摤爲⵳摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㅆ㍃ㄶ㌷㥁〰㐲㝅㤱㠹㥅䙄〰〰㡆㈳∾䑄刲⁓䑒䅍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⽤摲㌭獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱䘳䌱㘳㜹䄰〴㈷䔹ㄸ㤹䕆䐰〰〸䘲㌢㹄䑒㌠卄剁䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯摤爴⵳摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㅆ㍃ㄶ㌷㥁〰㐲㝅㤱㠹㥅䙄〰〰㡆㈳∾䑄刴⁓䑒䅍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽥浭振灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∶䕁㠱䐸㕆㐸䈴㤷䘹㑃䙄㤸㘰㙅㈴㤴䈢㹥⹍䵃㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽥浭振慵瑯浯瑩癥ⵥ浭挢⁤慴愭晡浩汹㴢㙅䄸ㅄ㠵䘴㡂㐹㝆㤴䍆䐹㠶〶䔲㐹㑂∾攮䵍䌠景爠䅵瑯浯瑩癥㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浵汴楣桩瀭灡捫慧敳⽥浭挭扡獥搭浣瀯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∵㝅〸㝅㐵㘲ㄴ㌴䍂㝆㜷ㄹ䍃䙃ㄶぁ㈢㹥⹍䵃ⵂ慳敤⁍䍐㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽥浢敤摥搭畳戯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∶䕁㠱䐸㕆㐸䈴㤷䘹㑃䙄㤸㘰㙅㈴㤴䈢㹅浢敤摥搠啓䈼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯浬挭湡湤⽥湴敲灲楳攭浬挢⁤慴愭晡浩汹㴢㐹〲䈱ㅂㅃㅅ㑂䐲䄸䔶䔵䄹䍂㜴䍂㜳∾䕮瑥牰物獥⁍䱃㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽵獡来⽥湴敲灲楳攭獳搯敮瑥牰物獥⵳獤⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾䕮瑥牰物獥⁓卄㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湡湤ⵦ污獨⽭汣⵮慮搯景牴楳晬慳栢⁤慴愭晡浩汹㴢㐹〲䈱ㅂㅃㅅ㑂䐲䄸䔶䔵䄹䍂㜴䍂㜳∾䙯牴楳䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽧牡灨楣猭浥浯特⽧摤爵⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢い㈵䕃䔵㍃㝅㐰䉄㤲䉅〴䘶䅂㌵䍁㌳∾䝄䑒㔼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽧牡灨楣猭浥浯特⽧摤爵砯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∰䐲㕅䍅㔳䌷䔴あ䐹㉂䔰㑆㙁䈳㕃䄳㌢㹇䑄刵堼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽧牡灨楣猭浥浯特⽧摤父⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢い㈵䕃䔵㍃㝅㐰䉄㤲䉅〴䘶䅂㌵䍁㌳∾䝄䑒㘼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭敭潲礭捡牤猯楮摵獴物慬⵭敭潲礭捡牤猯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∳䉅䙅㤷㤳ㄳ䘴䔱䉁㈱䌲䔰㐴㍁㌹㕆䌢㹉湤畳瑲楡氠浩捲潓䐠䍡牤猼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯畳慧支慵瑯⵩湤畳瑲楡氭獳搯楮摵獴物慬⵳獤⵰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾䥮摵獴物慬⁓卄㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯汥条捹⵮潲ⵦ污獨∠摡瑡ⵦ慭楬礽≆㕃ㅄ䅁㡆㕅㘴䌱㙂䐲㜹䌰䈰䅂䅄㜰㔢㹌敧慣礠乏删䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯汰摲慭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㅆ㍃ㄶ㌷㥁〰㐲㝅㤱㠹㥅䙄〰〰㡆㈳∾䱐䑒䅍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽬牤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹌剄䥍䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯浩湩ⵤ業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹍楮椭䑉䵍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湡湤ⵦ污獨⽭汣⵮慮搯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∴㤰㉂ㄱ䈱䌱䔴䉄㉁㡅㙅㕁㥃䈷㑃䈷㌢㹍䱃⁎䅎䐠䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮潲ⵦ污獨⽳敲楡氭湯爭晬慳栯浴㈵焢⁤慴愭晡浩汹㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾䵔㈵儼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猯湡湤ⵢ慳敤⵭捰⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢㔷䔰㠷䔴㔶㈱㐳㑃䈷䘷㜱㥃䍆䌱㘰䄲∾乁乄ⵂ慳敤⁍䍐㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯慵瑯浯瑩癥⵮潲ⵦ污獨∠摡瑡ⵦ慭楬礽≆㕃ㅄ䅁㡆㕅㘴䌱㙂䐲㜹䌰䈰䅂䅄㜰㔢㹎佒⁆污獨⁦潲⁁畴潭潴楶攼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽭畬瑩捨楰⵰慣歡来猯湯爭扡獥搭浣瀯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∵㝅〸㝅㐵㘲ㄴ㌴䍂㝆㜷ㄹ䍃䙃ㄶぁ㈢㹎佒ⵂ慳敤⁍䍐㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽮癤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹎噄䥍䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯扵猭楮瑥牦慣敳⽮癭攭獳摳⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾乖䵥⁓卄㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯灡牡汬敬⵮潲ⵦ污獨⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾偡牡汬敬⁎佒⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽲摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㄳ䔸㌲䄶㤴㐹㐴㕁䄳䈶䄱㠵㍄㌱ㅆ䌹∾剄䥍䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯牬摲慭⵭敭潲礯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱䘳䌱㘳㜹䄰〴㈷䔹ㄸ㤹䕆䐰〰〸䘲㌢㹒䱄剁䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽳潬楤⵳瑡瑥ⵤ物癥猯扵猭楮瑥牦慣敳⽳慴愭獳摳⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾十呁⁓卄猼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洯獤牡洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱䘳䌱㘳㜹䄰〴㈷䔹ㄸ㤹䕆䐰〰〸䘲㌢㹓䑒䅍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯獥捵牥⵮潲ⵦ污獨∠摡瑡ⵦ慭楬礽≆㕃ㅄ䅁㡆㕅㘴䌱㙂䐲㜹䌰䈰䅂䅄㜰㔢㹓散畲攠乏删䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯獥物慬⵮慮搯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∴㤰㉂ㄱ䈱䌱䔴䉄㉁㡅㙅㕁㥃䈷㑃䈷㌢㹓敲楡氠乁乄⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯獥物慬⵮潲ⵦ污獨⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾卥物慬⁎佒⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湡湤ⵦ污獨⽳汣⵮慮搯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∴㤰㉂ㄱ䈱䌱䔴䉄㉁㡅㙅㕁㥃䈷㑃䈷㌢㹓䱃⁎䅎䐠䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯獯摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㄳ䔸㌲䄶㤴㐹㐴㕁䄳䈶䄱㠵㍄㌱ㅆ䌹∾协䑉䵍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯獯汩搭獴慴攭摲楶敳⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢䔷䔴㠶㙂㜵〶㐶䑅㤶㌲㠷㠵㈳䄷䄹䄸∾卯汩搠却慴攠䑲楶敳㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽳潲摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㄳ䔸㌲䄶㤴㐹㐴㕁䄳䈶䄱㠵㍄㌱ㅆ䌹∾协剄䥍䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮慮搭晬慳栯瑬挭湡湤⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢㐹〲䈱ㅂㅃㅅ㑂䐲䄸䔶䔵䄹䍂㜴䍂㜳∾呌䌠乁乄⁆污獨㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯瑷楮⵱畡搭湯爭晬慳栢⁤慴愭晡浩汹㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾呷楮ⵑ畡搠乏删䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯畤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹕䑉䵍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯浡湡来搭湡湤⽵湩癥牳慬ⵦ污獨⵳瑯牡来⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢㙅䄸ㅄ㠵䘴㡂㐹㝆㤴䍆䐹㠶〶䔲㐹㑂∾啮楶敲獡氠䙬慳栠却潲慧攼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯癬瀭浩湩ⵤ業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹖䱐⁍楮椭䑉䵍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯摲慭⵭潤畬敳⽶汰⵲摩浭⽰慲琭捡瑡汯朢⁤慴愭晡浩汹㴢ㄳ䔸㌲䄶㤴㐹㐴㕁䄳䈶䄱㠵㍄㌱ㅆ䌹∾噌倠剄䥍䴼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽤牡洭浯摵汥猯癬瀭畤業洯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽∱㍅㠳㉁㘹㐴㤴㐵䅁㍂㙁ㄸ㔳䐳ㄱ䙃㤢㹖䱐⁕䑉䵍㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灣猭潰瑩潮⁰捳⵴散桮潬潧礭潰瑩潮∠摡瑡⵵牬㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽰牯摵捴猯湯爭晬慳栯睡晥爭汥癥氭捳瀭慮搭歧搭湯爭晬慳栢⁤慴愭晡浩汹㴢䘵䌱䑁䄸䘵䔶㑃ㄶ䉄㈷㥃あぁ䉁䐷〵∾坡晥爠䱥癥氠䍓倠慮搠䭇䐠乏删䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰捳ⵯ灴楯渠灣猭瑥捨湯汯杹ⵯ灴楯渢⁤慴愭畲氽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳⽮潲ⵦ污獨⽸捣敬愭晬慳栯灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵦ慭楬礽≆㕃ㅄ䅁㡆㕅㘴䌱㙂䐲㜹䌰䈰䅂䅄㜰㔢㹘捣敬愠䙬慳格⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼愠桲敦㴢⌢⁣污獳㴢扵瑴潮⁰捳ⵢ畴瑯渠灲業慲礭扬略⁰捳ⵣ慴慬潧ⵢ畴瑯渢⁤慴愭獴数㴢㌢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅂畴瑯渢⁤慴愭癡汵攽≌慵湣栠偡牴⁃慴慬潧∠摡瑡⵳散瑩潮㴢呥捨湯汯杩敳潤畬攢㹖楥眠偡牴⁃慴慬潧㰯愾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††㰯獥捴楯渾ഊഊഊഊ㱳散瑩潮⁣污獳㴢灡牴ⵣ慴慬潧∠摡瑡ⵡ灩㴢⽡灩⽳楴散潲支灡牴⽧整∠摡瑡⵱略特楤㴢笹㘰〵䄸䐭㉅㑃ⴴ䌱䘭䉆ㄵⵁ㌷䐴㈲㝅䍂䅽∠摡瑡⵳潲瑣潬畭渽∢⁤慴愭獯牴摩牥捴楯湲敶敲獥㴢䙡汳攢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣慴慬潧⵷牡灰敲∾ഊഊ††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴楮札污扥汳∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲⵴潧杬攠摯湴⵭潶攢㸍ਠ†††††††‼栵㹆楬瑥牳㰯栵㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍਍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批 ㈲㔭獯牴∠摡瑡⵰牯瀽≄敮獩瑹∠摡瑡⵳潲琽≄敮獩瑹当潲琢⁤慴愭潲摥爽∰∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礭污扥氢㸍ਠ†††††††††††‼栵㹄敮獩瑹㰯栵㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批 ㈳㔭獯牴∠摡瑡⵰牯瀽≔散桮潬潧礢⁤慴愭獯牴㴢呥捨湯汯杹∠摡瑡ⵯ牤敲㴢ㄢ㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾呥捨湯汯杹㰯栵㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批 ㈲〭獯牴∠摡瑡⵰牯瀽≐慲琠却慴畳∠摡瑡⵳潲琽≐慲琠却慴畳∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㈢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾偡牴⁓瑡瑵猼⽨㔾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礠弱㜱⵳潲琢⁤慴愭灲潰㴢䑥灴栢⁤慴愭獯牴㴢䑥灴桟卯牴∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㌢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾䑥灴格⽨㔾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礠弱㜳⵳潲琢⁤慴愭灲潰㴢坩摴栢⁤慴愭獯牴㴢坩摴桟卯牴∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㐢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾坩摴格⽨㔾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礠弱㤲⵳潲琢⁤慴愭灲潰㴢噯汴慧攢⁤慴愭獯牴㴢噯汴慧攢⁤慴愭潲摥爽∵∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礭污扥氢㸍ਠ†††††††††††‼栵㹖潬瑡来㰯栵㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批 ㈳ㄭ獯牴∠摡瑡⵰牯瀽≄慴愠剡瑥∠摡瑡⵳潲琽≄慴愠剡瑥∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㘢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾䑡瑡⁒慴攼⽨㔾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴ⵢ礠弲㌰⵳潲琢⁤慴愭灲潰㴢䍯浰⸠䍯湦楧∠摡瑡⵳潲琽≃潭瀮⁃潮晩束卯牴∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㜢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲琭批⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱨㔾䍯浰⸠䍯湦楧㰯栵㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍਍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭捯湴牯汳∾ഊഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲⵳楤敢慲⁤潮琭浯癥∾ഊ††††††††㱡⁣污獳㴢敤楴ⵣ潬畭湳∠桲敦㴢⌢㹃畳瑯浩穥⁃潬畭湳㰯愾ഊ††††††††㱡⁣污獳㴢數灯牴⵰慲瑣慴慬潧∾䕸灯牴⁆畬氠䍡瑡汯朼⽡㸍ਠ†††††††‼愠捬慳猽≲敳整ⵡ汬∠桲敦㴢⌢㹒敳整⁡汬㰯愾ഊ††††††㰯摩瘾ഊഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢浯扩汥ⵦ楬瑥牳⵨敡摥爢㸍ਠ†††††††‼栵㹆楬瑥牳㰯栵㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≣汯獥ⵦ楬瑥牳∾⬼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍਍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≭潢楬攭晩汴敲猭瑯瀢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≲敳畬瑳⵮畭扥爢㸍ਠ†††††††††‼獰慮⁣污獳㴢牥獵汴ⵣ潵湴∾㰯獰慮㸠牥獵汴猍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲ⵦ楬瑥牳∾ഊ††††††††††㱡⁣污獳㴢牥獥琭慬氢⁨牥昽∣∾䍬敡爠慬氼⽡㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍਍ਠ†††††‼ℭⴠ乏呅㨠周攠楮灵琠楤⁣慮⁢攠慮祴桩湧⁡湤⁤潥猠湯琠楮瑥牡捴⁷楴栠瑨攠晩汴敲楮朠晵湣瑩潮猠慴⁡汬⁢畴畳琠湥敤猠瑯慴捨⁴桥慢敬⁦潲㴠慴瑲楢畴攠ⴭ㸍਍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爠弲㈵ⵦ楬瑥爢⁤慴愭灲潰㴢䑥湳楴礢⁤慴愭潲摥爽∰∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢污扥氭瑥硴∾䑥湳楴礼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敬散瑥搭晩汴敲猢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㈵∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∵ㄲ䵂∠楤㴢弲㈵ⴵㄲ䵂∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈲㔭㔱㉍䈢㸵ㄲ䵂㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈲㔢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢㉇䈢⁩搽≟㈲㔭㉇䈢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㈵ⴲ䝂∾㉇䈼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㈵∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∸䝂∠楤㴢弲㈵ⴸ䝂∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈲㔭㡇䈢㸸䝂㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈲㔢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢ㄶ䝂∠楤㴢弲㈵ⴱ㙇䈢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㈵ⴱ㙇䈢㸱㙇䈼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爠弲㌵ⵦ楬瑥爢⁤慴愭灲潰㴢呥捨湯汯杹∠摡瑡ⵯ牤敲㴢ㄢ㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀭污扥氢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬慢敬⵴數琢㹔散桮潬潧礼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敬散瑥搭晩汴敲猢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㌵∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽≄䑒㈠卄剁䴢⁩搽≟㈳㔭䑄刲卄剁䴢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㌵ⵄ䑒㉓䑒䅍∾䑄刲⁓䑒䅍㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈳㔢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢䑄刴⁓䑒䅍∠楤㴢弲㌵ⵄ䑒㑓䑒䅍∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈳㔭䑄刴卄剁䴢㹄䑒㐠卄剁䴼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爠弲㈰ⵦ楬瑥爢⁤慴愭灲潰㴢偡牴⁓瑡瑵猢⁤慴愭潲摥爽∲∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢污扥氭瑥硴∾偡牴⁓瑡瑵猼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敬散瑥搭晩汴敲猢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㈰∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽≐牯摵捴楯渢⁩搽≟㈲〭偲潤畣瑩潮∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈲〭偲潤畣瑩潮∾偲潤畣瑩潮㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲 ㄷㄭ晩汴敲∠摡瑡⵰牯瀽≄数瑨∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㌢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀭污扥氢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬慢敬⵴數琢㹄数瑨㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥汥捴敤ⵦ楬瑥牳∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟ㄷㄢ⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢㘴䵢∠楤㴢弱㜱ⴶ㑍戢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弱㜱ⴶ㑍戢㸶㑍戼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弱㜱∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∲㔶䵢∠楤㴢弱㜱ⴲ㔶䵢∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟ㄷㄭ㈵㙍戢㸲㔶䵢㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟ㄷㄢ⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢ㅇ戢⁩搽≟ㄷㄭㅇ戢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弱㜱ⴱ䝢∾ㅇ戼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弱㜱∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∲䝢∠楤㴢弱㜱ⴲ䝢∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟ㄷㄭ㉇戢㸲䝢㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲 ㄷ㌭晩汴敲∠摡瑡⵰牯瀽≗楤瑨∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㐢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀭污扥氢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≬慢敬⵴數琢㹗楤瑨㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥汥捴敤ⵦ楬瑥牳∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟ㄷ㌢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢砷㈢⁩搽≟ㄷ㌭砷㈢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弱㜳⵸㜲∾砷㈼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爠弱㤲ⵦ楬瑥爢⁤慴愭灲潰㴢噯汴慧攢⁤慴愭潲摥爽∵∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢污扥氭瑥硴∾噯汴慧攼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敬散瑥搭晩汴敲猢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弱㤲∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∱⸲嘢⁩搽≟ㄹ㈭ㄮ㉖∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟ㄹ㈭ㄮ㉖∾ㄮ㉖㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟ㄹ㈢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢ㄮ㡖∠楤㴢弱㤲ⴱ⸸嘢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弱㤲ⴱ⸸嘢㸱⸸嘼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爠弲㌱ⵦ楬瑥爢⁤慴愭灲潰㴢䑡瑡⁒慴攢⁤慴愭潲摥爽∶∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢污扥氭瑥硴∾䑡瑡⁒慴攼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳敬散瑥搭晩汴敲猢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭杲潵瀢㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㌱∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∳㈰〠䵔⽳∠楤㴢弲㌱ⴳ㈰き启猢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㌱ⴳ㈰き启猢㸳㈰〠䵔⽳㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈳ㄢ⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢㘶㜠䵔⽳∠楤㴢弲㌱ⴶ㘷䵔⽳∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈳ㄭ㘶㝍启猢㸶㘷⁍启猼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㌱∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∸〰⁍启猢⁩搽≟㈳ㄭ㠰き启猢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㌱ⴸ〰䵔⽳∾㠰〠䵔⽳㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲 ㈳〭晩汴敲∠摡瑡⵰牯瀽≃潭瀮⁃潮晩朢⁤慴愭潲摥爽∷∾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異⵬慢敬∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢污扥氭瑥硴∾䍯浰⸠䍯湦楧㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥汥捴敤ⵦ楬瑥牳∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵧ牯異∾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈳〢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢㘴⁍敧⁸‸∠楤㴢弲㌰ⴶ㑍敧砸∠㸍ਠ†††††††††††††††‼污扥氠景爽≟㈳〭㘴䵥杸㠢㸶㐠䵥朠砠㠼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥爭潰瑩潮∾ഊ††††††††††††††††㱩湰畴⁤慴愭灲潰㴢弲㌰∠瑹灥㴢捨散止潸∠捬慳猽≳瑹汥搭捨散止潸∠癡汵攽∱㈸⁍敧⁸‸∠楤㴢弲㌰ⴱ㈸䵥杸㠢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㌰ⴱ㈸䵥杸㠢㸱㈸⁍敧⁸‸㰯污扥氾ഊ††††††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲ⵯ灴楯渢㸍ਠ†††††††††††††††‼楮灵琠摡瑡⵰牯瀽≟㈳〢⁴祰攽≣桥捫扯砢⁣污獳㴢獴祬敤ⵣ桥捫扯砢⁶慬略㴢ㅇ戠砠㠢⁩搽≟㈳〭ㅇ扸㠢‾ഊ††††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢弲㌰ⴱ䝢砸∾ㅇ戠砠㠼⽬慢敬㸍ਠ†††††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍਍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≰慲琭牯睳⵬慢敬∾ഊ††††††㱨㔠捬慳猽≤敳歴潰⵬慢敬⁲敳畬瑳⵮畭扥爢㹐慲琠乯⸠⠼獰慮⁣污獳㴢牥獵汴ⵣ潵湴∾㰯獰慮㸩㰯栵㸍ਠ†††††‼栵⁣污獳㴢浯扩汥⵬慢敬⁲敳畬瑳⵮畭扥爢㸼獰慮⁣污獳㴢牥獵汴ⵣ潵湴∾㰯獰慮㸠牥獵汴猼⽨㔾ഊ††††㰯摩瘾ഊഊ††††㰡ⴭ⁐慲琠牯睳⁰污捥桯汤敲‭ⴾഊ††††㱤楶⁩搽≰慲瑟牯睳∾㰯摩瘾ഊഊ††㰯摩瘾ഊഊ††㰡ⴭ⁐慧楮朠灬慣敨潬摥爠ⴭ㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≰慧敤⵮慶∠摡瑡⵩瑥浳⵰敲⵰慧攽∲㔢⁤慴愭汯慤浯牥㴢䱯慤潲攢⁤慴愭癩敷䑥瑡楬猽≖楥眠摥瑡楬猢㸼⽤楶㸍਼⽳散瑩潮㸍਍਼ℭⴠ䍯汵浮⁳敬散瑩潮潤慬†ⴭ㸍਼摩瘠捬慳猽≣潬ⵥ摩琭浯摡氭睲慰灥爠景捵猭浯摡氢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣潬ⵥ摩琭浯摡氢㸍਍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣敭ⵣ汯獥∾㱳灡渠捬慳猽≸ⵣ汯獥∾⬼⽳灡渾㰯摩瘾ഊഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捥洭桥慤敲∾ഊ††††††㱨㐾䍵獴潭楺攠䍯汵浮猼⽨㐾ഊ††††㰯摩瘾ഊഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捥洭捯湴敮瑳∾ഊ††††††㱵氠捬慳猽≣潬畭渭汩獴⁶楳楢汥ⵣ潬畭湳∠楤㴢灲潰䍯汳∾ഊഊ††††††††††㱬椠捬慳猽≣潬畭渭楴敭⁣潬⵳整∠摡瑡⵰牯瀽≄敮獩瑹∠摡瑡ⵯ牤敲㴢〢⁤慴愭獨潷㴢瑲略∠摡瑡ⵤ敦慵汴㴢瑲略∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸⁡捴楶攢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁄敮獩瑹ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯癥ⵢ畴瑯渢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭敬汩灳楳⵶∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢捯汵浮⵩瑥洠捯氭獥琢⁤慴愭灲潰㴢呥捨湯汯杹∠摡瑡ⵯ牤敲㴢ㄢ⁤慴愭獨潷㴢瑲略∠摡瑡ⵤ敦慵汴㴢瑲略∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸⁡捴楶攢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁔散桮潬潧礍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潶攭扵瑴潮∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵥ汬楰獩猭瘢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††㱬椠捬慳猽≣潬畭渭楴敭⁣潬⵳整∠摡瑡⵰牯瀽≐慲琠却慴畳∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㈢⁤慴愭獨潷㴢瑲略∠摡瑡ⵤ敦慵汴㴢瑲略∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸⁡捴楶攢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁐慲琠却慴畳ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯癥ⵢ畴瑯渢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭敬汩灳楳⵶∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢捯汵浮⵩瑥洠捯氭獥琢⁤慴愭灲潰㴢䑥灴栢⁤慴愭潲摥爽∳∠摡瑡⵳桯眽≴牵攢⁤慴愭摥晡畬琽≴牵攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳桯眭扯砠慣瑩癥∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵣ桥捫∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††††䑥灴栍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潶攭扵瑴潮∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵥ汬楰獩猭瘢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††㱬椠捬慳猽≣潬畭渭楴敭⁣潬⵳整∠摡瑡⵰牯瀽≗楤瑨∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㐢⁤慴愭獨潷㴢瑲略∠摡瑡ⵤ敦慵汴㴢瑲略∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸⁡捴楶攢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁗楤瑨ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯癥ⵢ畴瑯渢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭敬汩灳楳⵶∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢捯汵浮⵩瑥洠捯氭獥琢⁤慴愭灲潰㴢噯汴慧攢⁤慴愭潲摥爽∵∠摡瑡⵳桯眽≴牵攢⁤慴愭摥晡畬琽≴牵攢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳桯眭扯砠慣瑩癥∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵣ桥捫∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††††噯汴慧攍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潶攭扵瑴潮∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵥ汬楰獩猭瘢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽬椾ഊ††††††††††㱬椠捬慳猽≣潬畭渭楴敭⁣潬⵳整∠摡瑡⵰牯瀽≄慴愠剡瑥∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㘢⁤慴愭獨潷㴢晡汳攢⁤慴愭摥晡畬琽≦慬獥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸•㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁄慴愠剡瑥ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯癥ⵢ畴瑯渢㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭敬汩灳楳⵶∾㰯椾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢捯汵浮⵩瑥洠捯氭獥琢⁤慴愭灲潰㴢䍯浰⸠䍯湦楧∠摡瑡ⵯ牤敲㴢㜢⁤慴愭獨潷㴢晡汳攢⁤慴愭摥晡畬琽≦慬獥∾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獨潷ⵢ潸•㸼椠捬慳猽≦慬⁦愭捨散欢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††††⁃潭瀮⁃潮晩服ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潶攭扵瑴潮∾㱩⁣污獳㴢晡氠晡ⵥ汬楰獩猭瘢㸼⽩㸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽬椾ഊ††††††㰯畬㸍ਠ†††††‼畬⁣污獳㴢捯汵浮⵬楳琠桩摤敮ⵣ潬畭湳∾㰯畬㸍ਠ†††‼⽤楶㸍਍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣敭ⵢ畴瑯湳∾ഊ††††††㱡⁣污獳㴢扵瑴潮⁰物浡特ⵢ汵攢⁩搽≳慶敟捯汵浮猢㹃畳瑯浩穥㰯愾ഊ††††††㱡⁣污獳㴢扵瑴潮⁳散潮摡特ⵢ汵攢⁩搽≣慮捥江捯汵浮猢㹃慮捥氼⽡㸍ਠ†††‼⽤楶㸍਍ਠ†††‍਍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸍਍਼摩瘠捬慳猽≰慲琭捡瑡汯札浯摡氠獩瑥⵭潤慬⁦潣畳⵭潤慬∾ഊ†㱤楶⁣污獳㴢獩瑥⵭潤慬⵩湮敲∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捬潳攭獩瑥⵭潤慬∾ഊ†††㱳灡渾⬼⽳灡渾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢獩瑥⵭潤慬ⵣ潮瑥湴∾ഊ††㰯摩瘾ഊ†㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊഊ㰯摩瘾ഊഊഊ㱦潯瑥爠楤㴢獩瑥ⵦ潯瑥爢⁣污獳㴢∾ഊ†㱤楶⁣污獳㴢異灥爭景潴敲∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ†††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴵ敤極洭ㄲ⁳浡汬ⴶ慲来ⵯ牤敲ⴱ敤極洭潲摥爭㈠獭慬氭潲摥爭㈢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥爭湡瘭汥晴∾ഊ††††††㱵氾ഊ††††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲潤畣瑳∠摡瑡⵶慬略㴢偲潤畣瑳∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∾偲潤畣瑳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳潬畴楯湳∠摡瑡⵶慬略㴢卯汵瑩潮猢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㹓潬畴楯湳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳異灯牴∠摡瑡⵶慬略㴢卵灰潲琢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㹓異灯牴㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽩湳楧桴∠摡瑡⵶慬略㴢䥮獩杨琢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㹉湳楧桴㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽡扯畴∠摡瑡⵶慬略㴢䅢潵琢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㹁扯畴㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼⽵氾ഊ††††㰯摩瘾ഊ†††㰯摩瘾ഊ†††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴲ敤極洭ㄲ⁳浡汬ⴱ㈠污牧攭潲摥爭㈠浥摩畭ⵯ牤敲ⴱ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴱ∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢景潴敲⵬潧漢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯浩捲潮⽩浡来猯䙯潴敲⽦潯瑥爭汯杯⹰湧∠慬琽≍楣牯渠呥捨湯汯杹Ⱐ䥮挮∠⼾㰯摩瘾ഊ†††㰯摩瘾ഊ†††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴵ敤極洭ㄲ⁳浡汬ⴶ慲来ⵯ牤敲ⴳ敤極洭潲摥爭㌠獭慬氭潲摥爭㌢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥爭湡瘭物杨琢㸍ਠ††††‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥爭扵瑴潮猢㸍਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽳異灯牴⽳慬敳⵮整睯牫∠摡瑡⵶慬略㴢卡汥猢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢⁣污獳㴢扵瑴潮⁦潯瑥爭杲慹⁳浡汬⁩湬楮攭扬潣欢㹓慬敳㰯愾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯獵灰潲琢⁤慴愭癡汵攽≓異灯牴∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∠捬慳猽≢畴瑯渠景潴敲ⵧ牡礠獭慬氠楮汩湥ⵢ汯捫∾卵灰潲琼⽡㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮浩捲潮⹣潭⽦潲浳⽣潮瑡捴⵵猢⁤慴愭癡汵攽≃潮瑡捴∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∠捬慳猽≢畴瑯渠景潴敲ⵧ牡礠獭慬氠楮汩湥ⵢ汯捫∾䍯湴慣琼⽡㸠††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ††‼⽤楶㸍ਠ††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㔠浥摩畭ⴶ⁳浡汬ⴱ㈠污牧攭潲摥爭㐠浥摩畭ⵯ牤敲ⴴ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴵ∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢獯捩慬⵬楮歳∾ഊ㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯䵩捲潮呥捨啓䄯∠摡瑡⵴祰攽≓潣楡汖楥眢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢⁤慴愭癡汵攽≆慣敢潯欢㸼椠捬慳猽❦慢⁦愭晡捥扯潫ⵦ✾㰯椾㰯愾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴睩瑴敲⹣潭⽭楣牯湴散栢⁤慴愭瑹灥㴢卯捩慬噩敷∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∠摡瑡⵶慬略㴢呷楴瑥爢㸼椠捬慳猽❦慢⁦愭瑷楴瑥爧㸼⽩㸼⽡㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮汩湫敤楮⹣潭⽣潭灡湹⼳㘹〢⁤慴愭瑹灥㴢卯捩慬噩敷∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∠摡瑡⵶慬略㴢䱩湫敤䥮∾㱩⁣污獳㴧晡戠晡⵬楮步摩渭楮✾㰯椾㰯愾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹹潵瑵扥⹣潭⽵獥爯䵩捲潮呥捨湯汯杹∠摡瑡⵴祰攽≓潣楡汖楥眢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢⁤慴愭癡汵攽≙潵瑵扥∾㱩⁣污獳㴧晡戠晡⵹潵瑵扥✾㰯椾㰯愾††††††㰯摩瘾ഊ†††㰯摩瘾ഊ†††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴲ敤極洭ㄲ⁳浡汬ⴱ㈠污牧攭潲摥爭㔠浥摩畭ⵯ牤敲ⴶ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴶ∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢汯杯⵳灡捥爢㸼⽤楶㸍ਠ††‼⽤楶㸍ਠ††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㔠浥摩畭ⴶ⁳浡汬ⴱ㈠污牧攭潲摥爭㘠浥摩畭ⵯ牤敲ⴵ⁳浡汬ⵯ牤敲ⴴ∾ഊ†††††㱤楶⁣污獳㴢慤摩瑩潮慬⵬潧潳∾ഊ††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹣牵捩慬⹣潭⼢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≃牵捩慬潧漢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯浩捲潮⽩浡来猯䙯潴敲⽣牵捩慬⹰湧∠慬琽≃牵捩慬⁢礠䵩捲潮∠⼾㰯愾ഊ††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽢慬汩獴楸条浩湧⹣潭⼢⁤慴愭瑹灥㴢䍔䅌楮欢⁤慴愭癡汵攽≂慬汩獴楸潧漢⁤慴愭獥捴楯渽≆潯瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯浩捲潮⽩浡来猯䙯潴敲⽢慬汩獴楸⹰湧∠慬琽≂慬汩獴楸⁢礠䵩捲潮∠⼾㰯愾ഊ†††††㰯摩瘾ഊ†††㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ†㰯摩瘾ഊ†㱤楶⁣污獳㴢汯睥爭景潴敲∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢杲楤⵸∾ഊ†††㱤楶⁣污獳㴢捥汬慲来ⴴ∾ഊ†††††㱵氾ഊ†††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯汥条氢⁤慴愭癡汵攽≌敧慬∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∾䱥条氼⽡㸼⽬椾ഊ†††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯灲楶慣礢⁤慴愭癡汵攽≐物癡捹∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∾偲楶慣礼⽡㸼⽬椾ഊ†††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯慢潵琯潵爭捯浭楴浥湴⽳潵牣楮札牥獰潮獩扬礯獵灰汩敲猢⁤慴愭癡汵攽≓異灬楥牳∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∾卵灰汩敲猼⽡㸼⽬椾ഊ†††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹭楣牯渮捯洯捡牥敲猢⁤慴愭癡汵攽≃慲敥牳∠摡瑡⵴祰攽≃呁䱩湫∠摡瑡⵳散瑩潮㴢䙯潴敲∾䍡牥敲猼⽡㸼⽬椾ഊ†††††㰯畬㸍ਠ††‼⽤楶㸍ਠ††‼摩瘠捬慳猽≣敬氠污牧攭㠢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣潰祲楧桴⵭敳獡来∾슩㈰ㄹ⁍楣牯渠呥捨湯汯杹Ⱐ䥮挮⁁汬⁲楧桴猠牥獥牶敤⸠䥮景牭慴楯測⁰牯摵捴猬⁡湤⽯爠獰散楦楣慴楯湳⁡牥⁳畢橥捴⁴漠捨慮来⁷楴桯畴潴楣攮⁁汬⁩湦潲浡瑩潮⁩猠灲潶楤敤渠慮⃢肜䅓⁉叢肝⁢慳楳⁷楴桯畴⁷慲牡湴楥猠潦⁡湹楮搮⁄牡睩湧猠浡礠湯琠扥⁴漠獣慬攮⁍楣牯測⁴桥⁍楣牯渠汯杯Ⱐ慮搠慬氠潴桥爠䵩捲潮⁴牡摥浡牫猠慲攠瑨攠灲潰敲瑹映䵩捲潮⁔散桮潬潧礬⁉湣⸠䅬氠潴桥爠瑲慤敭慲歳⁡牥⁴桥⁰牯灥牴礠潦⁴桥楲⁲敳灥捴楶攠潷湥牳⸼⽤楶㸍ਠ††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ‼⽤楶㸍਼⽦潯瑥爾ഊ††㱳捲楰琠獲挽✯䵩捲潮⽓捲楰瑳⽆潵湤慴楯渭㈱摦〴㉤捥⹭楮⹪猧⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✾㰯獣物灴㸍ਠ†‼獣物灴⁳牣㴧⽍楣牯港卣物灴猯卨慲敤⽓桡牥搭づ㈰㕥㝢昳⹭楮⹪猧⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✾㰯獣物灴㸍ਠ†‼獣物灴⁳牣㴧⽍楣牯港卣物灴猯䝬潢慬⽇汯扡氭搹挱㘵慣搰⹭楮⹪猧⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✾㰯獣物灴㸍ਠ†‍਼摩瘠捬慳猽≧汯扡氭浯摡氠獩瑥⵭潤慬⁦潣畳⵭潤慬∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢獩瑥⵭潤慬⵩湮敲∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捬潳攭獩瑥⵭潤慬∾ഊ††††††㱳灡渾⬼⽳灡渾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢獩瑥⵭潤慬ⵣ潮瑥湴∾ഊ††††††㱩晲慭攠晲慭敢潲摥爽∰∠楤㴢杬潢慬彭潤慬彦牡浥∠獲挽∢㸼⽩晲慭放ഊ††††㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰯扯摹㸍਼⽨瑭氾